සංවර්ධන ව්‍යාපෘති - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඇල්පිටිය

{විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන් 2018}

Click here to view project details

{වෙනත් ව්‍යාපෘති}

  ප්‍රාදේශිය ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන -2018
  යෝජිත ව්‍යාපෘති ලේඛණය  
        ප්‍රතිලාභ ලබනපවුල් සංඛ්‍යාව  ඉල්ලා ඇති උපකරණ  වෙනත්
අංකය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය ග්‍රාමනිලධාරි වසම යෝජිත සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම
1 ඇල්පිටිය 94 ඊ .ඒරමුල්ල   පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි  ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මැතිතුමාගේ යෝජනා පරිදි                              ඇදුම් මසන කාන්තාවකට ජුකි මැෂිමක් ලබාදීම 1  ජුකි  මැෂිමක්  මලවිආරච්චිගේ ප්‍රියංකා වීරසිරි 
      එකතුව       

News & Events

Scroll To Top