GN DIVISION NO

GN DIVISION NAME

GN NAME

TELE. NO

25

Elpitiya North

Mrs. K.H.M.Achini Madavika

0774371394

25A

Nawadagala

Mr. P.A.Moraj

0718601962

25B

Elpitiya South

Mrs. Nadeeka Indrathilaka

0771504923

25C

Elpitiya Eeat

Mrs. W.A.G.Bandula

0715632470

25D

Batuwanhena

Mr. L.G.M.S.Premarathna

0714734336

25E

Pelandagoda

Mr. Anura Athukorala

0771647832

25G

Elpitiya Central

Mrs. K.V.P.Subadra Shanthi

0770277529

25H

Atakohota

Mr. N.D.Janaka Ruwan Kumara

0726286423

25K

Pujagallena

Miss. K.I.N.Charuni

0784897800

26

Ella, Thanabaddegama

Miss. K.W.G.N.Lakmali

0769238817

26A

Igala

Mr. P.A.Sunil Kumara

0776041454

26B

Igala Thalawa

Miss. G.W.J.Senevirathna

0719738739

26C

Kudagala Kadirandola

Mrs. H.N.Chandani

0712290277

26D

Igala East

Mr. G.Chandrasiri

0718669114

26E

Igala Thalawa East

Mr. P.A.D.Prins Wijerathna

0718004606

26G

Ella

Mrs. D.V.S.Karunarathna

0776671190

27

Pituwala West

Mr. C.S. Abeysingha

0713821525

27A

Wallabhagala

Mr. G.B.W.U.Kumara

0713821182

27B

Mahawela Abayapura

Mr. B.V.Janaka Suchintha

0779624939

27C

Pituwala North

Mr. B.V.Janaka Suchintha

0779624939

27D

Pituwala South

Mrs. K.A.D.K.Athukorala

0713821334

27E

Wallabhagala North

Mr. G.B.W.U.Kumara

0713821182

28

Pahala Omatta

Mr. P.A. Moraj

0718601962

28A

Ihala Omatta

Mr. D,.S.T. Perera

0779359016

28B

Digala Nagahatenna

Mr. Palitha Rupasigha

0713821204

28C

Omatta

Mr. U.S.Karunasena

0776121087

29

Goluwamulla

Mrs. M. Thakshila Amarasiri

0715652111

29A

Avittawa

Mr. G. Chandrasiri

0718669114

29B

Opatha

Mr. G.C.Wijesigha

0782526433

29 C

Goluwamulla North

Mrs. M.Thakshila Amarasiri

0715652111

29D

Goluwamulla West

Mr. G.C.Wijesingha

0724381376

30 A

Metiviliya

Mrs. S.G.Geethika

0717381743

30B

Indipalegoda

Mrs. G.G.Irangani

0713821670

30C

Delpona

Mrs. S.G.Geethika

0713811975

31

Amugoda

Mr. Anura Athukorala

0771647832

31B

Thalagaspe

Mr. P.A. Sunil Kumara

0776041454

31C

Dikhena

Mr. D.S.T.Perera

0779359016

31D

Hinbutugoda

Mr. U.S.Karunasena

0776121087

31 E

Kellapatha

Mrs. D.M.Jayasingha

071 6663193

31G

Ketandola

Mrs. K.I.Udeshika

0718472407

31H

Siththaragoda

Mrs. K.I.Udeshika

0718472407

31J

Thalagaspe West

Mr. P.K.C.Pethum Pitigala

0773446930

94

Ambana

Mrs. P.K.D.M.M.Alwis

0758502030

94A

Pinikahana

Mr. D.S.Chathuranga

0712055280

94C

Wathuruwila

Mrs. H.W.S.Maduwanthi

0702324451

94D

Kahaduwa

Mrs. P.K.D.M.M.Alwis

075 8502030

94E

Eramulla

Mrs. K.M.Indrani

0766921576

94H

Rekadahena

Mrs. K.B.Ranjani

0779426896

94J

Thibbotuwawa

Mr. R.M.J.Rajapaksha

072 3018490

94K

Kahaduwa South

Mrs. K.H.T.C.Priyadharshani

0713821671

94L

Ambana North

Mr. R.M.J.Rajapaksha

072 3018490

News & Events

05
Jun2018
News&Events

News&Events

  The 72 independence day celebrations with...

25
May2018

News & Event

One million jobs programme Applicaion Details

Scroll To Top